Sťažnosti a odvolania

V prípade akýchkoľvek námietok k práci certifikačného orgánu je možné podať sťažnosť alebo odvolanie na jeho činnosť. K sťažnostiam a odvolaniam sa pristupuje ako k návrhom na zlepšeniu služieb, preto sú vítane. Sťažnosť alebo odvolanie na činnosť certifikačného orgánu môže podať ktokoľvek písomnou formou na adresu:

EVPÚ a.s.
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
Slovenská republika

Sťažnosti a odvolania podané inou formou nebudú riešené v zmysle postupu certifikačného orgánu.

Postup vybavovania sťažnosti a odvolaní:

  • prijatie sťažnosti alebo odvolania,
  • zaevidovanie sťažnosti alebo odvolania do knihy „Sťažnosti a odvolania“ u riaditeľa,
    overenie a potvrdenie, že sa sťažnosť alebo odvolanie týka certifikačných činností, za ktoré je certifikačný orgán zodpovedný.
  • formálne potvrdenie prijatia sťažnosti alebo odvolania sťažovateľovi. V prípade, ak sa sťažnosť alebo odvolanie netýka certifikačných činností za ktoré je certifikačný orgán zodpovedný uvedie sa to v oznámení s informáciou, že sťažnosť alebo odvolanie nebude prešetrené, vykoná sa zápis do Knihy Sťažnosti a odvolania a proces sa ukončí. V prípade, ak sa sťažnosť alebo odvolanie týka certifikačných činností za ktoré je certifikačný orgán zodpovedný uvedie sa to v oznámení s informáciou, že sťažnosť alebo odvolanie bude prešetrené,
  • zhromaždenie a overenie potrebných informácií na posúdenie sťažnosti alebo odvolania. O každom ústnom rokovaní so sťažovateľom musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú obdržia obe strany,
  • rozhodnutie o riešení,
  • zápis do knihy Sťažnosti a odvolania ohľadne spôsobu riešenia a dátumu riešenia,
  • formálne oznámenie výsledku sťažovateľovi písomnou formou.

Certifikačný orgán sa správa nediskriminačne ku klientom, ktorí v minulosti podali sťažnosť alebo odvolanie na jeho činnosti.