EVPÚ a.s. je notifikovaná osoba na posúdenie zhody pre nasledujúce predpisy:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, transponovanej do Zákona Slovenskej republiky 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. CPR