EVPÚ a.s. je notifikovaná osoba na posúdenie zhody pre nasledujúce predpisy:

  • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EU, transponovaná do Nariadenia vlády Slovenskej republiky NV SR 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite, tzv. EMC
  • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EU, transponovanej do Nariadenia vlády Slovenskej republiky NV SR 193/2016 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia, tzv. RED
  • smernica Rady 98/79/EHS, transponovanej do Nariadenia vlády Slovenskej republiky NV SR 569/2001 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, tzv. IVD
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, transponovanej do Zákona Slovenskej republiky 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. CPR