Iné informácie

ZÁKON Č. 250/2007 Z.Z.
V zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je odborným posúdením písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
Vzhľadom na zvýšený počet dopytov o odborné posúdenie v zmysle Zákona č. 250/2007 Z.z. § 18 ods. 7., odvolávajúc sa na vyjadrenie predajcov alebo servisných stredísk pri reklamácii oznamujeme, že EVPÚ a.s. nevykonáva odborné posúdenie v zmysle zákona 250/2007 Z.z.
EVPÚ a.s. vykonáva posudzovanie zhody v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.