Autorizácia

Kópia autorizácie

udelenej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej Republiky

Rozhodnutie o predĺžení a zmene autorizácie zo dňa 10.9.2020

Rozhodnutie o zmene autorizácie zo dňa 1.4.2021